The Dink Network

Favourite noble gas?

ChoiceVotesPercent 
Farts2745%
Helium1220%
Krypton610%
Xenon610%
Argon58%
Neon35%
Radon00%
Total59100%